Arkivplan.no

Arkivplan for Bydel Grünerløkka

Foto: Olav Olsen / NTB Scanpix

Foto: Olav Olsen / NTB Scanpix

 

Bydel Grünerløkka strekker seg fra Vaterland bro i sør til Sinsenkrysset i nord og fra Maridalsveien i vest til Økern, Løren og Hasle i øst. Bydelen er et mangfoldig og spennende sted å bo, med et rikt forenings- og kulturliv, mange kafeer og restauranter. Bydelen har historisk forankring i industri- og håndverksnæring og forretningsvirksomhet, og det er et myldrende liv i parker og på gater.

Bydelen har 56 000 innbyggere og er den nest største bydelen i innbyggertall. De siste 10 årene har bydelen hatt den høyeste befolkningsveksten og vil i 2019 ha nesten 60 000 innbyggere.

Bydel Grünerløkka har ansvar for behandling og forebygging innen helse- og sosialtjenesten, noe som er en av bydelens viktigste oppgaver. I tillegg administrerer bydelen helse- og sosialomsorg, barnevern, barnehager, kommunale kultur- og ungdomstiltak samt fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet.

 

Bydelens visjon er: «Bydel Grünerløkka – med omtanke for mangfoldet».

Bydel Grünerløkka skal:

  • Tilby fleksible tjenester som er tilpasset innbyggernes behov innenfor aktuelle rammer
  • Legge vekt på valgfrihet, inkludering, likeverd, toleranse og forskjellighet som styrke
  • Tilby tjenester og tilbud som er kvalitetsmessig like eller i overkant av hva andre kan tilby
  • Legge til rette for at engasjerte og dyktige medarbeidere oppnår de ønskede resultater og mål

 

 

Bakgrunn og formål med arkivplanen

I henhold til forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv §2-2 er alle offentlige organ pålagt å ha en arkivplan. For offentlige organer i Oslo kommune er det i tillegg vedtatt i Arkivinstruks for Oslo kommune punkt 2.1.1 at en arkivplan skal utarbeides og vedlikeholdes.

Arkivplanen skal brukes til å kvalitetssikre den interne arkivforvaltningen samtidig som den skal være et redskap til å holde oversikt over hvordan bydelens arkiver er bygd opp, hva de inneholder og fysisk plassering av arkivene. Videre skal arkivplanen kunne benyttes som planleggings- og styringsredskap for arkivarbeidet i bydelen.

Oppdatering av arkivplanen

Arkivplanen skal godkjennes av bydelens ledergruppe.
Arkivplanen skal revideres årlig og ellers ved større endringer. Arkivplanen skal journalføres i DocuLive ved hver revisjon.

Arkivplanen er godkjent av bydelens ledergruppe 25.04.2017.